ANBI

Om aan de voorwaarden van de Belastingdienst te voldoen, vermelden wij hieronder alle gegevens die wegens de ANBI-status op onze website dienen te staan.
Naam: Stichting Bunschoter Botter BU 210
RSIN nummer: 006919595
Contactgegevens: Stichting Bunschoter Botter BU 210, Oude Schans 47-63, 3752 AH Bunschoten-Spakenburg.
Bestuurssamenstelling: voorzitter: J. van Dijk, secretaris: A. ter Beek, penningmeester R.L. van Rossum,
Leden: J. Hopman, T. Koelewijn.

Banknummer: NL60 RABO 0311 4285 33 t.n.v. Stichting Bunschoter Botter BU 210.

Doelstelling:
De Stichting Bunschoter Botter BU 210 stelt zich ten doel het bewaren van het cultuur-historisch erfgoed van de zeilvisserij in Spakenburg zoals deze werd uitgeoefend met Bunschoter botters en andere schepen die gerekend worden tot de Bruine Vloot en die op de Zuiderzee en/of het IJsselmeer hebben gevist of gevaren.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het in het kader van het bieden van werkgelegenheid bouwen en in de vaart brengen van een Bunschoter botter;
b. het in de vaart houden en exploiteren van deze botter;
c. het wekken van belangstelling voor het cultuur historisch erfgoed van de zeilvisserij in Spakenburg zoals deze plaatsvond met Bunschoter botters en andere schepen die gerekend worden tot de Bruine Vloot en die op de Zuiderzee en/of het IJsselmeer hebben gevist of gevaren;
d. het bewaren van het varend erfgoed zoals dat behoort tot de Bruine Vloot door de zorg op zich te nemen voor schepen die tot deze vloot behoren en die door verwerving, schenking of anderszins eigendom zijn of worden van de stichting;
e. alle andere wettige middelen die het doel van de stichting bevorderen.

Beleidsplan:
Het schip is in 1986 in de vaart gekomen. Sinds die tijd wordt met het verzorgen van rondvaarten voor bedrijven en personen voorzien in de kosten van onderhoud van het schip. Omdat hiermee de kosten niet geheel gedekt kunnen worden, wordt gezocht naar andere mogelijkheden in de vorm van het werven van sponsors en mensen die bereid zijn het schip door middel van giften in de vaart te houden.
De belangrijkste activiteit van de stichting is ervoor te zorgen dat het de botter BU 210 in een goede staat van onderhoud blijft verkeren zodat het schip tot in lengte van jaren in de vaart blijft. Alle andere activiteiten van de stichting staan in het teken van deze activiteit.
De activiteiten van de stichting bestaan voorts uit het verzorgen van verhuren en rondvaarten, ook uit het deelnemen aan verschillende activiteiten die betrekking hebben op de Zuiderzeecultuur. Gedacht kan worden aan het aanwezig zijn bij verschillende evenementen als visserijdagen en botterwedstrijden in verschillende plaatsen rond de voormalige Zuiderzee en met name in Spakenburg. Verder wordt door middel van lesbrieven en het in contact brengen van de schooljeugd getracht om de jeugd de liefde voor historische schepen bij te brengen.

Beloningsbeleid:
De Stichting Bunschoter Botter BU 210 tracht haar doelstellingen en het daarop gebaseerde beleidsplan te verwezenlijken met vrijwilligers. Vergoedingen, anders dan voor aantoonbaar gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging, worden niet verstrekt. Wel kan aan vrijwilligers een vergoeding worden verstrekt die nooit hoger is dan de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoedingen.

Uitgeoefende activiteiten:

Onderhoud
Een houten schip heeft jaarlijks onderhoud nodig. Buiten het vaarseizoen worden aan het schip de normale onderhoudswerkzaamheden verricht zoals het opnieuw in de lak zetten ene schilderen van bepaalde onderdelen, het nazien van het touwwerk en alles wat verder nodig voor het in de vaart houden van het schip.
Bijna jaarlijks moet het schip voor een kleine of grotere onderhoudsbeurt op de Botterwerf worden getrokken. Naast het onderhoud van het onderwaterschip, worden dan ook onderdelen vervangen die daarvoor in aanmerking komen.

Vaartochten en rondvaarten
De botter wordt veelvuldig ingezet voor vaartochten en rondvaarten. De belangstelling daarvoor is nog steeds goed te noemen. Ook wordt deelgenomen aan verschillende evenementen in de gemeente Bunschoten of aan evenementen in andere voormalige vissersplaatsen als Huizen, Harderwijk en Elburg.

Publiciteit en PR
Verschillende keren is actief de publiciteit gezocht door het versturen van persberichten. Daarnaast is de website een medium waarop mededelingen kunnen worden en is vooral facebook een gemakkelijk medium gebleken met een groots publieksbereik.

Overig
Het bestuur is enkele malen in vergadering bijeen gekomen. Daarnaast worden zaken ook via de mail geregeld.

 

V & W rekening 

DEBET

 

CREDIT

Opbrengst verhuur

Subsidies/sponsoring
Diverse opbrengsten

14.072
6.000
603

  ________
            20.675

 

Alg.vrijwilligers/stichtingskosten
Verhuurkosten
Klein onderhoud en exploitatie
Groot onderhoud
Overige kosten

Exploitatieresultaat

2.284
219
3455
11.340
382

                 2.995

    ________
               20.675

Balans

DEBET

   

CREDIT

Liquide middelen

81.763

_________
                     81.763 

 
Kapitaal
Voorziening groot onderhoud     

72.010

  9.753

——-

81763

  

Dit arrangement is uit te breiden met een eenvoudige lunch en/of uitgebreid barbecuen en/of visbakken.
Meer informatie? Bel 06 51 80 46 25